The Athenian Agora XXXI

Body

M.M. Miles. The Athenian Agora XXXI: The City Eleusinion. Princeton 1998.

  • No. 37 - Fragment of a decree honoring Tharsytas of Aptera in Crete and others, 2nd c. BC