The Athenian Agora XXXI

M.M. Miles. The Athenian Agora XXXI: The City Eleusinion. Princeton 1998.

  • No. 32 (= IG II3 1209) – Fragment of a decree honoring the Epimeletai of the Mysteries (?), ca. 215 BCE (?)
  • No. 37 (= Agora I 4377) – Fragment of a decree honoring Tharsytas of Aptera in Crete and others, 2nd century BCE